Üdvözöljük az Interholding.hu Kft. kezdőlapján!
Cégünk 2004. év decemberében alakult azzal a céllal, hogy a világhálón megjelenni kívánó cégek, közületek, illetve magánszemélyek igényeit szolgálja- tárhely, nemzetközi és magyar domain regisztráció, VPS, illetve honlap szerkesztés terén. Emellett "régi" tevékenységünket is a szolgáltatásaink közé vettük - könyvelés, bérszámfejtés, szakszóval: számviteli szolgáltatás. A fordítási szolgáltatásunk mellett partnerünk új szolgáltatását ajánljuk figyelmébe, aki a testi-lelki problémáktól és a stressztől szabadulni vágyókat, valamint a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket várja stúdiójában.
Válasszon szolgáltatásaink közül!

E-mail: info@interholding.hu
Telefon: (56) 513 378
Fax: -

© 2022 Interholding.hu Kft. Minden jog fenntartva.
Jogi nyilatkozat       ÁSZF       Adatvédelmi nyilatkozat       Eladó/Bérelhető domainek      

Interholding.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5 I/7.
Adószám: 13424017-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-008155
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-78309/2014
Bankszámlaszám: 11745004 - 20094894 - 00000000

Készítette - Interholding

bezár

Az Interholding.hu Kft Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Az Interholding.hu Kft Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztráció, fenntartási és tárhely biztosítás) tárgykörben. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Szolgáltatási Szerződés az Interholding.hu Kft-vel létrejön.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ASZF hatályos 2007. július hó 1. napjától.
1.2. Az ÁSZF kiterjed az Interholding.hu Kft. minden internetes szolgáltatás tárgykörben megkötött Szolgáltatási Szerződésre (Továbbiakban: Igénylőlap).
1.3. Az ÁSZF szabályozza
- a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
1.4. Az Igénylőlap tartalmazza a Megrendelő által
- megrendelt szolgáltatásokat,
- választott szolgáltatások tartalmát,
- választott fizetési módot.
1.5. A szerződés az Igénylőlap Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre.
1.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. A módosítás az új Igénylőlap aláírásával lép hatályba.
1.7. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.
1.8. A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette az Megrendelőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.
1.8.1. Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt az Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.
1.8.2. A Megrendelő az Megrendelői Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással, illetve Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.
1.8.3. A felmondásnak tartalmaznia kell:
- a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles),
a Szolgáltató felmondása esetén
- a felmondási időt
- a felmondási idő lejártának napját.
1.9. A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.

2. Az ÁSZF alanyai

2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed az Interholding.hu Kft-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Igénylőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).
2.1.1. Szolgáltató: Interholding.hu Kft. 5000 Szolnok, Kossuth tér 5 I/7. adószám: 13424017-2-16, cégjegyzékszám: 16 - 09 - 008155
2.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött szerződés és Igénylőlap alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

3. Az ÁSZF tárgya

3.1. Szolgáltató vállalja a Igénylőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató - amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Igénylőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.
4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.
4.3. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.
4.4. A Megrendelő az igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelőséggel tartozik.
4.5. A Szolgáltató az igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.
4.6. Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap.
4.7. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés idopontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések törlése nélkül.
4.8. A díjfizetés választható módozatai:
- banki átutalás,
- csekk,
- készpénz.
4.9. Amennyiben a Megrendelő a szerződést az lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt.
4.10. Ha a Megrendelő nem kap számlát az esedékes időben (új megrendelés esetén legkésőbb a megrendeléstől számított 8. nap, vagy a már meglévő előfizetés esetén legkésőbb az évfordulót megelőző 15. nap), ennek tényét az info(kukac)interholding.hu e-mail címen köteles bejelenteni.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.
5.2. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
- az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
- az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg, 1981. január 28.),
- 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiroől),
- az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
5.3 A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - az Előfizető által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
5.4. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos muködőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszeruen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül.
5.5. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: www.interholding.hu, www.interhosting.hu) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.
5.6. A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni és a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni.
5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
5.8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekbol eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
5.9. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
5.10. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.
5.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód
- a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
- nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
- futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja vagy üzemszerű működését gátolja vagy ;
- által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
- működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére).
5.12. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése elott 15 nappal a módosítás lényegi elemeit valamennyi honlapjának nyitóoldalán (www.interholding.hu) jól látható módon elhelyezi.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett idotartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az Előfizető felé jelezni.
6.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.
6.4. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (e-mail vagy hagyományos levél útján).
6.5. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Szolnok Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
6.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
6.7. Jelen ÁSZF csak az Igénylőlappal együtt érvényes.

7. Vis Major esemény

7.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
7.2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.3. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.
7.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 

bezár

Az Interholding.hu Kft Jogi Nyilatkozata

Az oldal használatáról

Az Interholding.hu Kft. (továbbiakban Tulajdonos) honlapjának használata során felmerülnek bizonyos feltételek, melyeket azzal, hogy Ön az oldalunkat látogatja, tudomásul vesz és elfogadja. Az általunk üzemeltetett lap kizárólagos tulajdonunkat képezi és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll.

Ide értendő a weboldalon fellelhető összes adatbázis és azok tartalma (szövegek, tanulmányok, cikkek, fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára). A www.interholding.hu oldalainak tartalma, leírásai, képei teljes egészében vagy részben a Tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásával vehetőek át, illetve illeszthetőek be oldalakra, azzal a feltétellel, ha azokon a lapunk (www.interhosting.hu, www.interholding.hu, www.interholding.eu) adatforrásként feltüntetésre kerül.

Az üzemeltető mindennemű változtatás – ide értve az esetleges szüneteltetés és akár a megszüntetés – jogát fenntartják.

Felhasználói információk

Az 1992. évi LXIII. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint a látogatók, felhasználók által megadott személyes adatokat az üzemeltetők bizalmasan, a hivatkozott törvényben foglaltak maradéktalan figyelembevételével kezelik, harmadik félnek azokat – a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve – hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább.

Információk gyűjtése az egyes oldalak látogatottságáról automatikusan történik, ezek egyes egyéneket nem azonosítható módon, statisztikai célokat szolgálva kerülnek feldolgozásra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A fent hivatkozott törvény értelmében:

Kommunikáció a felhasználóval

Ha egy felhasználó általános információkéréssel fordul Az Interholding.hu Kft.-hez, meg kell adnia személyes adatait (pl. elérhetőségét). Az Interholding.hu Kft. a személyes adatok segítségével válaszol a kérdésekre, és ezt használja fel a további levelezésben is. Az információt válaszkezelési statisztika stb. készítésére is felhasználjuk. A statisztika összesítve készül, és nem őrzünk meg neveket vagy egyéb személyes adatokat. Az összegyűjtött személyes adatokat semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Oldalunkon időről időre információt kérhetünk a felhasználóktól felmérések és regisztrációs ívek útján. E felmérésekben vagy regisztrációs ívekben a részvétel teljes mértékben önkéntes, azaz a felhasználó eldöntheti, hogy eljuttatja-e hozzánk a kért információt. A kért információ lehet például elérhetőségi adat (név és cím), vagy demográfiai adat (nem, kor, végzettség). A felméréseknél gyűjtött információt az oldal használatának és a felhasználók elégedettségének figyelésére és javítására használjuk fel. A regisztrációs ívek esetében az elérhetőségi adatokat a résztvevők regisztrálására, adatbázisunk frissítésére használjuk.

Hiperhivatkozások

A web oldalink számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmazhat, amelyek más weboldalakra vezetnek. Ezek tartalmáért és üzemeltetőik adat- és információvédelmi gyakorlatáért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget vállalni nem tudunk.

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre, információkra (beleértve a szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadóak.

 

bezár

Az Interholding.hu Kft Adatvédelmi Nyilatkozata

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Interholding.hu Kft, mint interhosting.hu, interholding.hu, és interholding.eu oldalak üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.

Működése során a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:

Az Interholding.hu Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.

Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak.

A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz Az Interholding.hu Kft. regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből.

A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, Az Interholding.hu Kft. a legmegfelelőbb fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a felhasználótól tudomására jutott minden információt.

További kérdések, panaszok kezelésében Az Interholding.hu Kft. web adminisztrátora nyújt tájékoztatást: info@interholding.hu

Domain név
Eladási ár
Bérelhető a tárhellyel együtt *
Domain név átirányitás
vedd.at
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
startupper.club
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
huntube.eu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
smarthosting.me
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
hrt.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
rü.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
resellerclub.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
nejemaneten.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
facecafe.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
kikiriki.me
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wlf.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wld.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wlx.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wlz.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wlx.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wln.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
wlp.hu
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
jogsi.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
futar.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
ingyen.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
tarhely.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
futar.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
fordito.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
szamla.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
konyvelo.app
tegyen ajánlatot
5.000 Ft/hó
1.000 Ft/hó
* A domain bérlés esetén a tárhely méret: 3 GB adatbázissal együtt, bérles és domain név átirányítás esetén éves díj egy összegben fizetendő.
Az árak nettó árak amelyek nem tartalmaznak mindenkori Áfa-t